Huvudkontoret

Företagets huvudkontor har utformats av arkitekten Guido Canali, som för detta 2006 belönades med ett hedersomnämnande för utnämningen ”medaglia d’Oro all’Architettura Italiana” (guldmedaljen för italiensk arkitektur) vid Triennale i Milano. 2012 hyste den 13:e internationella arkitekturbiennalen i Venedig det här projektet i paviljongen Italien som ett arkitektoniskt exempel på ”Made in Italy”-excellens för en byggnad som visar omsorg om områdets poesi, människors liv och miljömässig hållbarhet. 

Under 2007 tog Smeg emot utmärkelsen Premio Domotica för sitt huvudkontor som anses vara ett av de mest innovativa i Italien med tanke på dess intelligenta förbrukningshantering och för sin hållbara utveckling. 2008 belönades det med utmärkelsen Premio Dedalo e Minosse för uppdragsgivare av arkitektur.

Smegs huvudkontor omtolkar på ett modernt sätt de gamla innergårdarna på den nedre Poslättens landsbygd, vilket vittnar om vilken uppmärksamhet och respekt som ägnas åt det omgivande landskapet.

Det har utnämnts till ett av de mest innovativa i Italien för sin intelligenta förbrukningshantering och för att vara ett exempel på hållbar utveckling. Det representerar ett mycket stramt utrymme som tack vare gröna områden och vattenspeglar har gjorts harmoniskt och erbjuder en hög livskvalitet. Utöver kontorsområdet har även anläggningarna utformats i enlighet med ett integrerat system som maximerar kostnader och resurser och är utrustade med den allra mest moderna hemautomationstekniken och mycket effektiva säkerhets-, distributions- och hanteringssystem.

Smeg headquarters

Ansvarsfull utformning

När Smeg utformar sina vitvaror spelar miljökraven en viktig roll. Största möjliga uppmärksamhet ägnas åt användningen av material som stål, glas, aluminium och mässing, som är enkla att återvinna genom en noggrann avfallssortering.

Smeg följer nogrannt indikationerna i de europeiska direktiven RoHs och REACH för att förbättra produkternas ekologiska fotavtryck. Smeg ligger dessutom långt under de lagstadgade minimivärdena och har infört egna interna regler som ytterligare breddar restriktionerna gällande användning av potentiellt skadliga ämnen.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-direktivet begränsar strikt användningen av farliga material och ämnen, som bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom VI, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Systemet REACH är en förordning om hantering av kemikalier, vars reglering syftar till att försäkra en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Smeg headquarters

Hållbar produktion

Hela Smegs leveranskedja följer hållbarhetskriterier, med början i valet av leverantörer med miljövänlig inriktning och med miljö- och säkerhetscertifiering. Därefter följer största möjliga användning av återvinningsbara förpackningar. Slutligen väljs, när det är praktiskt möjligt, alternativ till vägtransport.

Företaget som alltid har haft en stor miljömedvetenhet har under de senaste tio åren genomfört en minskning på nästan 30 % av förorenande utsläpp i luft och avlopp, en markant minskning av vattenförbrukningen på 40 % i förhållande till produktionen, liksom en materialminskning framförallt av förpackningsmaterial.  

Smeg har även ansträngt sig hårt och arbetat med en långsiktig avfallshantering: såväl kvantiteten som farligheten av avfallsprodukterna har minskats och dessutom har avfallssorteringen av restmaterial som skickas till återanvändning eller återvinning förbättrats med 20 %. 
För Smeg betyderekologi inte bara ett tillverka vitvaror med låg miljöpåverkan, utan även att följa en tillverkningsprocess som återspeglar, eller till och med förbättrar, redan gällande bestämmelser inom miljöskyddsområdet. Detta innebär en besvärligare industriell aktivitet, men anses trots detta vara av högsta prioritet.

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

I Smeg FoodService professionella hushållsapparater åtföljs högsta prestanda av låg förbrukning, med särskild fokus på energiklassernas maximala effektivitet , för en strikt respekt för miljön vi lever i och för en bättre livskvalitet.