GWARANCJA

Warunki gwarancji obowiązujące dla urządzeń Smeg zainstalowanych w Polsce.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma Smeg Polska Sp. Z o. o., zwana dalej Producentem, udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty instalacji urządzenia wykonanej nie później niż 3 miesiące od daty sprzedaży z magazynu Producenta.
 2. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu, poprawnie i w całości wypełnionym przez wykfalifikowany serwis protokołem instalacyjnym,  po zarejestrowaniu produktu na stronach: www.smegfoodservice.com i wsparcie@smeg.pl  do 10 dni od daty montażu. W przeciwnym razie zgłoszenie reklamacyjne zostanie potraktowane jako odpłatne.
 3. Wykonawcą zobowiązań gwarancyjnych w imieniu Producenta jest Sprzedawca.
 4. Podłączenie urządzenia musi zostać wykonane przez autoryzowanego technika Sprzedawcy lub Producenta posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić do Sprzedawcy drogą pisemną lub mailową nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia w ciągu 14 dni od daty wystąpienia tego faktu.
 6. W przypadku bezpośredniej sprzedaży Producenta należy zgłosić usterkę lub nieprawidłowe działanie urządzenia na adres: wsparcie@smeg.pl. Aby zgłoszenie zostało przyjęte należy dostarczyć kopię dowodu zakupu i protokołu instalacyjnego.
 7. Wykfalifikowany, autoryzowany serwis dokona naprawy, w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia do Sprzedawcy / Producenta, usterek wynikających z wad tkwiących w urządzeniu w okresie ważności gwarancji. Termin usunięcia może wydłużyć się  o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych.
 8. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności mających na celu usunięcie wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości użytych przy jednej naprawie części. Naprawa nie obejmuje czynności o charakterze konserwacyjnym, poprawy połączeń oraz regulacji.
 9. W przypadku naprawy w miejscu użytkowania, zgłaszający ma obowiązek udostępnić urządzenie, zapewnić do niego swobodny dostęp i miejsce do pracy personelowi Producenta lub Sprzedawcy.
 10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, użytkownik pokrywa koszty usługi i dojazdu serwisu wg. cennika danego punktu serwisowego.
 11. Producent nie udziela gwarancji na części zamienne użyte do napraw gwarancyjnych.
 12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób, przedmiotów oraz zwierząt domowych spowodowanych nieprzestrzeganiem wszystkich wymogów wskazanych w instrukcji obsługi dostarczanej do urządzenia. Szczególnie należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących instalacji, użytkowania oraz konserwacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe szkody materialne i niematerialne jakie wyniknęły z niesprawności urządzenia i nie ponosi odpowiedzialności za potencjalnie utracone korzyści wynikające z niesprawności urządzenia jak również za szkody wynikłe z przyczyn od niego niezależnych takich jak przepięcia w sieci eklektycznej, kataklizmy i zjawiska naturalne.
 13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego podłączenia, użytkowania, próby nieautoryzowanej naprawy, przeróbek i napraw podejmowanych przez osoby trzecie lub nieuprawnione a także niestosowania się do instrukcji obsługi.
 14. Gwarancją nie są objęte:

a.Naprawy defektów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, postępowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi lub jej nieprzestrzeganiem.

b.Naprawy wynikłe z ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione lub wykonane przy użyciu nieoryginalnych części.

c.Urządzenia, które zostały naruszone albo uszkodzone podczas transportu (wgniecenia, zarysowania) lub z każdych innych okoliczności nie dających się bezpośrednio powiązać z wytwarzaniem urządzenia.

d.Naprawy wynikłe z niewłaściwej instalacji, podłączeń do mediów, przygotowania urządzenia w oparciu o warunki użytkowania, regulacji dozowania detergentów i zmiękczacza.

e.Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne (w tym odsłonięte elementy grzejne uszkodzone w skutek szoku termicznego lub przegrzania).

              f.Następstwa naturalnego zużycia.

g.Części zużywające się trakcie normalnego użytkowania takie jak: guma, plastik, szyby, części szklane, żarówki oświetlenia, uszkodzeń powstałych w skutek działania kamienia kotłowego lub użytkowania niewłaściwej chemii lub niewłaściwych jej proporcji; palniki, uszczelnienia pomp, rury odpływowe, amortyzatory, pokrycia wałków, pasy.

              h.Odkamienianie, konserwacja i czyszczenie urządzeń.

i.Uszkodzenia powstałe wskutek zalania cieczami i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

 1. Producent wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem w rozumieniu Art. 221. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta.
 2. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany towar.
 3. Gwarancja ma zastosowanie do urządzeń zainstalowanych na terenie Polski.

Gwarancji nie podlegają:

 1. Naprawy defektów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, postępowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi lub jej nieprzestrzeganiem.
 2. Naprawy wynikłe z ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione lub wykonane przy użyciu nieoryginalnych części.
 3. Urządzenia, które zostały naruszone albo uszkodzone podczas transportu (wgniecenia, zarysowania) lub z każdych innych okoliczności nie dających się bezpośrednio powiązać z wytwarzaniem urządzenia.
 4. Naprawy wynikłe z niewłaściwej instalacji, podłączeń do mediów, przygotowania urządzenia w oparciu o warunki użytkowania, regulacji dozowania detergentów
  i zmiękczacza.
 5. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne (w tym odsłonięte elementy grzejne uszkodzone w skutek szoku termicznego lub przegrzania).
 6. Następstwa naturalnego zużycia.
 7. Części zużywające się trakcie normalnego użytkowania takie jak: guma, plastik, szyby, części szklane, żarówki oświetlenia, uszkodzeń powstałych w skutek działania kamienia kotłowego lub użytkowania niewłaściwej chemii lub niewłaściwych jej proporcji; palniki, uszczelnienia pomp, rury odpływowe, amortyzatory, pokrycia wałków, pasy.
 8. Odkamienianie, konserwacja i czyszczenie urządzeń.
 9. Uszkodzenia powstałe wskutek zalania cieczami i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
Katalogi

Pobierz katalogi w formacie pdf, aby poznać wszystkie nowości dotyczące profesjonalnych produktów Smeg Foodservice.

Dowiedz się więcej
Instrukcje obsługi

Pobierz instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń profesjonalnych Smeg Foodservice.

Dowiedz się więcej